சந்திரயான்-2 விண்கலம் எடுத்த நிலவின் முதல் புகைப்படத்தை வெளியிட்டது இஸ்ரோ.

by Editor / 22-08-2019 11:30:43pm
சந்திரயான்-2 விண்கலம் எடுத்த நிலவின் முதல் புகைப்படத்தை வெளியிட்டது இஸ்ரோ.

ந்திரயான்-2 விண்கலம் எடுத்த நிலவின் முதல் புகைப்படத்தை வெளியிட்டது இஸ்ரோ.

சுமார் 2650 கிமீ. உயரத்தில் இருந்து நிலவை புகைப்படம் எடுத்து சந்திரயான் 2 விண்கலம் அனுப்பியுள்ளது.

Share via