தென்காசியில் முதல்வர் பேச்சு!

by Editor / 07-07-2019 06:48:59am
தென்காசியில் முதல்வர்  பேச்சு!

தென்காசியை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டமாக அமைக்கவேண்டும் என்ற கோரிக்கை அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது தென்காசியில் முதல்வர் பேச்சு!

தென்காசியை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டமாக அமைக்கவேண்டும் என்ற கோரிக்கை அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது தென்காசியில் முதல்வர் பேச்சு!

Share via