சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை

by Admin / 06-04-2022 09:48:17am
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை

சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ38520க்கும் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ4815க்கும் விற்பனையாகிறது.. கிராம். வெள்ளிகிராமிற்கு70.80கிலோ வெள்ளி70.800விற்பனையாகிறது.

 

Tags :

Share via